Komunikat w sprawie organizacji zajęć w okresie od 7 do 25 czerwca 2020 roku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łysomicach informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz późniejszych rozporządzeń zmieniających, zajęcia w Szkole Podstawowej w Łysomicach będą odbywały się do 25 czerwca 2020 r. w następującym porządku:

•oddziały „0” – stacjonarne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej prowadzone w godzinach wg dokonanych zgłoszeń przez rodziców oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli edukacji przedszkolnej.


•klasy I – III – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wg harmonogramu oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,


•kl. IV - VIII - zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone przez nauczycieli przedmiotów,


•konsultacje przedmiotowe dla uczniów kl. VIII wg harmonogramu prowadzone stacjonarnie przez nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych.